Basic Stamp-projektet: Backupsystemet

Ursprungligen byggde jag systemet så att en veckas mätvärden skulle lagras i Stampens ee-prom, som sedan tankades över till en databas i pc´n via en seriesladd. En poäng med det var att den lilla processorn skulle vara självgående utan behov av någon pc.

Numera skyfflas aktuella mätvärden till webb och wapp-tjänsten fyra gånger i timmen via pc´n, därför lagras de i  pc´ns databas en gång per timme, vilket meför en ökad driftsäkerhet. Det tidigare konceptet med lagring i ee-promet används numera för backup om programmet i pc´n av någon anledning stannar, exempelvis under sommarens åskväder, då jag gärna stänger av hemdatorn.

Backupsystemet fungerar så att den aktuella temperaturen lagras i Stampens ee-prom en gång per timme. I ee-promet finns utrymme reserverat för cirka en veckas mätvärden (minnesplats16-198 för mätvärdena och 216-398 för tidsangivelsen). En minnesposition (199) är reserverad för att veta i vilken minnesposition nästa mätvärde skall lagras. Då plats 198 har utnyttjats fortsätter lagringen från början på plats 16 igen.

Då användaren önskar, överförs de lagrade mätvärdena till en databas i en PC via serieporten. Överföringen börjar med det sista lagrade värdet, och pågår tills ett speciellt värde (98) påträffas bland mätvärdena. Då mätvärdena har överförts till PC'n, sparas siffran 98 på nästa minnesplats för att markera vilka mätvärden som redan har överförts till PC'n.

Pc'n hemma

Lagring av mätvärdena i Access-databas

Överföringen från Stampen sker via serieporten till en Java-applikation. Java-applikationen fångar upp det som kommer via serieporten, håller utkik efter en speciell startbit. Då den träffat på startbiten lagras följande siffror i databasen, det första värdet är det som senast lagrats i Stampens ee-prom, alltså för mindre än en timme sedan.

Varannan siffra som överförs är temperaturen och varannan är en tidsangivelse i timmar, som lagrats i Stampens ee-prom. Datumet däremot hämtas från PC'ns systemklocka innan det lagras i databasen.

Stampen överför alla lagrade mätvärden. Om överföring sker oftare än en gång i veckan överförs allt, även det som redan finns i databasen, därför håller Java-applikationen utkik efter den stoppbit, som finns lagrad i Stampens ee-prom för att markera vilka mätvärden som har överförts. Då stoppbiten påträffas, lagras inga fler värden.
Tillbaka

Skicka meddelande till BoKrister
Logga in
Senast ändrad: 2009-06-02.